Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/Pani Danych jest:

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej
z siedzibą:
ul. szkolna 1,
38-530 Zarszyn

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Roman Sokulski

iod@zarszyn.pl

134671038 w.55

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań  oświatowych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Udzielona przez Pana/Panią zgoda
na przetwarzanie danych

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są/nie są/ mogą być*
przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane
zgodnie z przepisami prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość
ich sprostowania,

2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. Przenoszenia danych,
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana
dane są:

Wymogiem prawa oświatowego.

 


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna