Ogłoszenia

   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

11.02. - 24.02.2019 r. -   ferie zimowe

18.04 - 23.04.2019 r.  -wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019 r. - zakończenie zajęć szkolnych

24.06 - 31.08.2019 r.  - ferie letnie

31.08.2019 r. - zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

Zgodnie z rozp. MEN z dnia 5 października 2010r.  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wyrazili pozytywną opinię w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019. W roku szkolnym 2018/2019 wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 

02.11.2018 r.
02.01.2019 r.
15.04.2019 r.
16.04.2019 r
17.04.2019 r
30.04.2019 r.
02.05.2019 r.
17.06.2019 r.

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
25.01.2019 r.  - I semestr
14.06.2019 r. -  II semestr i  cały rok

Posiedzenie plenarne
01.02.2019 r.  – podsumowanie pracy w I semestrze
28.06.2019 r.  – podsumowanie pracy  całorocznej

Terminy wystawiania projektów ocen końcoworocznych
14.05.2019 r.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok, w tym o ocenie niedostatecznej
20.12.2018 r.
14.05.2019 r.
Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku 
I semestr – 18.01.2019 r.
II semestr i rok – 07.06.2019 r.

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana
- na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym – 10.06.2019 r.

Zebrania z rodzicami  i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas
i nauczycieli z rodzicami. 

Wywiadówki  : - czwartki

13.09.2018,

22.11.2018,

25.01.2019,

21.03.2019

23.05.2019© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna