Ogłoszenia

   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12-31.12.2019r. - zimowa przerwa świąteczna

13.01-26.01.2020r. - ferie zimowe

9.04-14.04.2020r. - wiosenna przerwa świąteczna

26.06.2020r. - zakończenie zajęć szkolnych

29.06-31.08.2020r.  - ferie letnie

31.08.2020r- zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI


Zgodnie z rozp. MEN z dnia 5 października 2010r, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wyrazili pozytywną opinię w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020. W roku szkolnym2019/2020 wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14.10.2019r.

31.10.2019r.

02.01.2020r.

03.01.2020r.

21.04.2020r.

22.04.2020r.

23.04.2020r.

12.06.2020r.

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
6.02.2020r.- I semestr
18.06.2020r. II semestr i cały rok

Posiedzenia plenarne
13.02..2020r. – I semestr
30.06.2020r. – podsumowanie pracy całorocznej

Terminy wystawiania projektów ocen końcoworocznych
21.05.2020r.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie
za semestr i rok w tym  o ocenie niedostatecznej

- 10.01.2020r.
- 18.05.2020r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku
I semestr – 31.01.2020r.
II semestr – 10.06.2020r.

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana
- na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym –10.06.2020r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami. Wywiadówki: - czwartki

11.09.2019r.
07.11.2019r.
06.02.2020r.
02.04.2020r.
21.05.2020r.© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna