„Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn” 

"Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie, rozwoju i możliwościach uczenia się"

to tytuł projektu realizowanego w Gminie Zarszyn od września 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej zapewni projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy.

Cele projektu:

 1. Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 7 szkołach Gminy Zarszyn dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu.

 2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających
   i wspomagających indywidualną prace nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

 3. Zminimalizowanie specyficznych trudności:
  -  w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych dysleksją – 35 uczniów,
  - w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 14 uczniów,
    skorygowanie wad wymowy- 14 uczniów,
  - skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała- 45 uczniów,
  - wsparcie i pomoc dla uczniów wykazujących zaburzenia w komunikacji społecznej- 9 uczniów,

 4. Stworzenie warunków do rozwoju potencjału w zakresie nauk     matematyczno- przyrodniczych- 30 uczniów.

 

W Szkole Podstawowej w Odrzechowej uczniowie biorą udział
w następujących zajęciach:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
   w tym zagrożonych dysleksją-  3 chłopców  i  6 dziewcząt

 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-
  1 chłopiec  i  5 dziewcząt


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna