Ogłoszenia

   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 1. 04.09.2017 r.  - rozpoczęcie roku szkolnego
 2. 23 - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna
 3. 29.01. - 11.02.2018 r.  - ferie zimowe
 4. 29.03 - 3.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 5. 22.06.2018 r. - zakończenie zajęć szkolnych
 6. 25.06 - 31.08.2018 r. - ferie letnie
 7. 31.08.2018 r. - zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI
Zgodnie z rozp. MEN z dnia 5 października 2010r, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wyrazili pozytywną opinię w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018. W roku szkolnym 2017/2018 wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 13.10.2017 r.
 • 02.11.2017 r.
 • 03.11.2017 r.
 • 30.04.2018 r.
 • 02.05.2018 r.
 • 04.05.2018 r.
 • 01.06.2018 r.
 • 18.06.2018 r.

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 • 19.01.2018 r.  - I semestr
 • 15.06.2018 r. -  II semestr i  cały rok

Posiedzenie plenarne

 • 25.01.2018 r.  – podsumowanie pracy w I semestrze
 • 28.06.2018 r.  – podsumowanie pracy  całorocznej


Terminy wystawiania projektów ocen końcoworocznych 15.05.2018 r.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok, w tym o ocenie niedostatecznej

 • 19.12.2018 r.
 • 15.05.2018 r.

Terminy wystawiania ocen za I semestr i koniec roku 
I semestr – 12.01.2018 r.
II semestr i rok – 08.06.2018 r.


Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana
- na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym – 13.06.2018 r.

Zebrania z rodzicami  i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas   i nauczycieli z rodzicami. Wywiadówki : - czwartki

 • 13.09.2017,
 • X – XI -2017, - szkolenie  e- dziennik
 • 25.01.2018,
 • 19.04.2018© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna